นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดาที่ดำเนินการให้ลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล (“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) เป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“การประมวลผล”) ในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 2. เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญา รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนภายในของบริษัทฯ
 3. เพื่อทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น สัญญาจอง สัญญาซื้อขาย ฯลฯ
 4. เพื่อติดต่อและส่งข้อมูลกับธนาคารเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านการสมัครขอสินเชื่อ
 5. เพื่อใช้สำหรับการรับมอบอำนาจ สำหรับการติดต่อหน่วยงานราชการ เพื่อการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดหรือบ้าน
 6. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ตามกฎหมาย และเพื่อรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากร) หรือเมื่อได้รับคำสั่งหรือหนังสือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานของรัฐ หรือ ศาล
 7. เพื่อเปิดเผยต่อตัวแทนของบริษัทฯ ผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วง ธนาคาร/สถาบันการเงิน นิติบุคคลอาคารชุด และ/หรือผู้ให้บริการ เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ และ/หรือให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 8. เพื่อสื่อสารกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีฉุกเฉิน และเพื่อแจ้งเตือนอื่น ๆ ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 9. เพื่อประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ
 10. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ รวมถึงคุณภาพการบริการของพนักงานขายของบริษัทฯ และเพื่อวิเคราะห์ความชอบของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การวิจัยทางการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ให้ตรงตามความต้องการของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 11. เพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการ สิทธิพิเศษ แคมเปญทางการตลาดและกิจกรรม การส่งเสริมการขาย การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ และส่งคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมผ่านอีเมล โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและข้อความ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

  • เก็บรวมรวมโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแบบฟอร์มต่างๆ ของบริษัทฯ หรือการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านคุกกี้
  • เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น การสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่สาม โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้า ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งดังกล่าว
 2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล

  • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ
  • ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล รวมถึงข้อมูลในโซเชียลมีเดียต่างๆ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีที่จำเป็น เพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบให้แก่บุคคลภายนอกและ/หรือองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก ดังต่อไปนี้
 1. คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และ/หรือผู้ให้บริการภายนอก รวมถึงสถาบันการเงิน โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกและ/หรือองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
 2. หน่วยงานราชการซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง คำร้องขอ เพื่อการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

 1. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้ในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ทั้งนี้ หากไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม และเมื่อครบตามระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
 2. กรณีที่บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลโดยขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอม และบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามคำขอยกเลิกนั้นเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเท่าที่จำเป็นสำหรับบันทึกประวัติว่าเจ้าของข้อมูลเคยยกเลิกความยินยอมนั้น

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

 1. บริษัทฯ อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศ ในกรณีที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบ
 2. ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปยังต่างประเทศ บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลจะได้รับการคุ้มครอง รวมถึงบริษัทฯ จะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของเจ้าของข้อมูลอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

สิทธิตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้
 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ได้ตลอดระยะเวลา ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
 2. สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งให้บริษัทฯ จัดทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล และมีสิทธิแจ้งให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอม
 3. สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอให้บริษัทฯ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น และขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนไปยังบุคคลอื่นได้
 4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หรือ เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
 5. สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากพบว่าไม่มีความจำเป็นที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป หรือในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 6. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ในระหว่างรอการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ร้องขอให้แก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง หรือขอให้ระงับแทนการขอให้ลบข้อมูล
 7. สิทธิในการขอแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคล

  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และ/หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 8. สิทธิในการร้องเรียน

  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิตามกฎหมาย ได้ผ่านช่องทาง [email protected] บริษัทฯ จะดำเนินการและพิจารณาตามสิทธิที่เจ้าของข้อมูลร้องขอภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการดำเนินการตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด หรือตามสัญญาที่ทำไว้กับบริษัทฯ

มาตรการรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึง ใช้หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การสูญหาย และการทำลาย โดยใช้มาตรฐานเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (บริษัทฯ)

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
อยู่ เลขที่ 26 อาคารสาทร ไพรม์ ชั้น 16 ห้อง 1605-1608 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ติดต่อ 02-027-8989

ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โทรศัพท์ : 066-113-1273
อีเมล : [email protected]
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความเหมาะสมภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบต่อไป

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนักลงทุน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้พักอาศัย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบุคคลที่บริษัทว่าจ้าง

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ามาติดต่อ

การแจ้งเตือนการเก็บภาพถ่ายในงานกิจกรรมของบริษัท

上页面