โครงการคุณภาพ จาก Altitude Development

The Rise Of Excellent

Altitude Life Styles

3D Animation

Our Experience

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เลขที่จดทะเบียน 01075557015531 กันยายน พ.ศ.2560 บริษัaทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 150,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และมีหุ้นที่ชำระแล้ว 150,000,000 บาท

Total Years

14

YEARS

Total Projects

29

PROJECTS

Total Units

400

UNITS

Internation

3

PROVINCES

BRAND AWARDS

ปี 2547 ได้รับรางวัล Asia Pacific Property Awards สาขา Real Estate Agent

ปี 2554 โครงการ X2 Huahin Oasis ได้รับรางวัล Asia Pacific Property Awards สาขา Rental Residence