เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส

04 เมษายน 2564
การเงิน

รายละเอียดงาน

 • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการออกเช็คจ่าย ให้มีความถูกต้อง ทันตามเวลาที่กำหนด
 • ดูแลระบบงานการเงินและการบันทึกรายการลงในระบบ NAV และแก้ไขปัญหาต่าง ๆที่เกี่ยวกับระบบ NAV
 • จัดให้มีการทำ Account Reconcile เพื่อให้หัวหน้าตรวจสอบได้
 • ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทฯ ตามโอกาสและความเหมาะสม
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติหลัก

 • อายุ 23 – 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชีและการเงิน ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • มีความเชื่อมั่น มีความเป็นผู้นำ และรับผิดชอบในหน้าที่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมระบบบัญชีได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานบัญชี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายและภาษีอากร
 • SPEED : Plans and delivers results
 • STANDARD : Leads innovation and Continuous Work Improvement
 • SPIRIT : Teamwork and Internal/ External Customer Focus
หากคุณสนใจ โปรดติดต่อเรา
สมัครงาน
ไปด้านบน
บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข